Szkoła Podstawowa w Łękińsku bierze udział w następujących akcjach i przedsięwzięciach ogólnopolskich:

Myśl pozytywnie

„Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż – a zapamiętam,

pozwól mi działać, a zrozumiem!”

Konfucjusz

chemik-ruchomy

Projekt edukacyjny „Mały chemik”

ADRESACI:

 • uczniowie klas 1-3

CELE EDUKACYJNE:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą chemiczną;
 • rozwijanie pasji badawczej oraz twórczego myślenia uczniów;
 • wdrażanie uczniów do wykonywania prostych doświadczeń chemicznych z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności;
 • umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym;
 • nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i sposobów ich wykorzystania;
 • wyrobienie w uczniach odpowiedzialności za środowisko prezentując postawę proekologiczną.

METODY PRACY:

 • samodzielne wykonywanie uczniowskich doświadczeń chemicznych;
 • metoda pokazu.

FORMY PRACY:

 • praca indywidualna;
 • praca zespołowa;
 • praca w parach.

ORGANIZACJA CZASU I PRZESTRZENI:

 • projekt realizowany będzie cały rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku. Każda klasa 1-3 będzie miała zajęcia raz w miesiącu.

Przykładowe doświadczenia realizowane w ramach projektu:

 • Ciecz nienewtonowska
 • Pienisty wulkan
 • Ciśnienie atmosferyczne (dziwne jajko)
 • Hodowla kryształów
 • Ukryte pismo – niewidzialne atramenty
 • Zegar jodowy
 • Malowanie na mleku
 • Magiczny palec
 • Cukierkowa tęcza
 • Zmiana barwy różnych produktów domowych za pomocą wskaźników pH

Opracowanie i realizacja projektu:

Natalia Perońska

przemoc_row

Mój świat bez przemocy

 Miło nam poinformować, że klasy VI – VIII naszej szkoły, do których uczęszczają Państwa dzieci zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Mój świat bez przemocy” – przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Grupowe zajęcia profilaktyczne z zakresu przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni składają się z dwóch spotkań warsztatowych.

Warsztat1będzie poruszał następującą tematykę:

 • przemoc (w grupie rówieśniczej, rodzinie, w bezpośrednim otoczeniu – podwórko, osiedle, miejscowość)
 • rodzaje przemocy (fizyczna, werbalna, psychiczna, cyberprzemoc itp.)
 • przemoc a odpowiedzialność i konsekwencje (czyny o charakterze przestępczym)
 • komunikacja bez przemocy: koncepcja porozumienia bez przemocy jako sposób budowania relacji i przeciwdziałania przemocy, konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów w relacji, stawianie granic, poszanowanie odpowiedzialności, język bez przemocy, przestrzeń w komunikacji, dbałość o własny akt komunikacji, lider grupy jako osoba modelująca zachowania bez przemocy
 • mediacja rówieśnicza

Planowany czas trwania warsztatu to4 godziny dydaktyczne, miejsce: siedzibaFundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”, Łódź, ul. Broniewskiego 1a. Podczas warsztatu nr 1 organizator zapewnia drobny poczęstunek dla uczestników. Dla placówek spoza Łodzi możliwa będzie refundacja kosztów/częściowych kosztów dojazdu.

Warsztat2będziepraktycznym warsztatem mediacji rówieśniczej na przykładzie faktycznej lub teoretycznej sytuacji problemowej, w zależności od faktycznej sytuacji i zapotrzebowania w danej grupie młodzieży. Czas trwania warsztatu 1-2 godziny dydaktyczne w danej klasie(łącznie 4 godziny dydaktyczne do podziału na zakwalifikowane klasy z danej szkoły). Warsztat będzie dedykowany dla konkretnych klas i zostanie zorganizowany w środowisku szkolnym.

Wszystkie warsztaty odbędą się między październikiem a grudniem 2018 r.

Jednocześnie przez cały okres realizacji projektu zapraszamy dzieci/młodzież dotkniętych problemem przemocy rówieśniczej lub ich rodziców/opiekunów do korzystania z indywidualnego bezpłatnego poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego. Poradnictwo świadczone jest bezpłatnie w ramach projektu w terminie 03.09 –31.12.2018 r.w siedzibie Fundacji (Łódź, ul. Broniewskiego 1a).Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16pod numerem telefonu 530312430.

Biuro projektu: Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a tel. 42 646-76-18

e-mail: fundacja@csr.org.pl

www.FundacjaNadzieja.org

lepsza_szkola

Sesje z plusem

Główne cele projektu w roku szkolnym 2016/2017 to:

 • badanie efektywności nauczania

 • rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej

 • podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się

Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielowi matematyki możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.
Standaryzowane testy
„Sesje z plusem” przeprowadzane  trzy razy w roku szkolnym (we wrześniu, styczniu i maju), dają możliwość badania bieżących postępów w nauce zespołów klasowych i pojedynczych uczniów oraz możliwość stałej i rzetelnej oceny tych postępów.

Oddziałowe i indywidualne raporty progresywne z przeprowadzonych testów:

 • pozwalają zanalizować umiejętności poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników wojewódzkich i ogólnopolskich,

 • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,

 • umożliwiają podsumowanie dotychczasowych metod pracy,

 • są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.

 

Nauczycielem odpowiedzialnym za realizację projektu jest p. Grażyna Szczęsna.

odpakowani

Odpakowani.pl

W roku szkolnym 2015/16 uczniowie naszej szkoły realizowali zadania w ramach projektu „Odpakowani.pl”.

Jest to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjno– edukacyjna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci od 6 do 12 lat oraz ich opiekunów.

Projekt rozbudza ciekawość i podnosi świadomość ekologiczną młodego pokolenia, prezentuje dobre praktyki, a także rozwija zachowania prospołeczne, pobudza kreatywność i buduje pozytywny trend wokół segregacji opakowań, która od dziś ma kojarzyć się wyłącznie z czymś przyjemnym, pożytecznym,  a nawet opłacalnym.

Przez cały rok szkolny uczniowie na lekcjach przyrody, edukacji przyrodniczej,  zajęciach pozalekcyjnych i świetlicowych – poprzez  atrakcyjne publikacje, gry, zabawy i filmy dostępne na stronie internetowej projektu uczyli się  nie tylko jak rozpoznawać odpady i je segregować, ale również jak wykorzystać to, co na pierwszy rzut oka jest bezużyteczne. Ćwiczyliśmy jak właściwie  i świadomie dbać o czystość naszej planety, zaczynając od siebie  i swojego najbliższego otoczenia.

Ciekawe i pouczające gry, filmy, komiksy, propozycje wykorzystania zużytych opakowań można znaleźć na stronie projektu:

logo-chd

Chronimy dzieci

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

akcje-rok-szkoly-w-ruchu

Rok szkoły w ruchu

SZKOŁA W RUCHU to program, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

maly mistrz

Mały mistrz

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

owoce w szkole

Owoce w szkole

Głównym celem programu OWOCE W SZKOLE jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W programie biorą udział uczniowie klas I-III (63 uczniów).

Tutaj znajdziesz informacje o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2014/2015

Programy i akcje, w jakich biorą udział nasi uczniowie:

nie_pal

Nie pal przy mnie, proszę!

Program ogólnopolski przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,  stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

trzezwy_umysl

Zachowaj Trzeźwy Umysł kl. I-VI

Celem jest promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów, poprzez realizację ciekawych programów profilaktycznych oraz inicjowanie działań w następujących kierunkach: kształtowanie podstawowych zachowań prozdrowotnych, nabywanie poczucia kompetencji, promowanie zdrowia poprzez aktywność sportową, rozwijanie umiejętności umożliwiających dokonywanie prozdrowotnych wyborów, budowanie tożsamości indywidualnej i społecznej, promowanie zdrowia poprzez aktywność sportową.

k_puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka kl. I

Celem programu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Projekt został przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i opiera się na: przypomnieniu uczniom podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabawy, przebywania w szkole, w domu i na ulicy, uświadomieniu zagrożeń, jakie mogą pojawić się będąc uczestnikiem ruchu drogowego, uczulenie na bezpieczne korzystanie z komputera, uzmysłowienie niebezpieczeństwa w kontaktach z obcymi osobami.

mleko

Mam kota na punkcie mleka

Misją programu jest edukacja w zakresie walorów odżywczych mleka i produktów mlecznych oraz zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się.

Strona www.mamkotanapunkciemleka.pl stanowi centrum edukacyjne programu, skupiające wokół siebie wszystkie biorące w nim udział grupy. Za pomocą gier i łamigłówek, dzieci uczą się, dlaczego mleko jest tak istotne w diecie każdego człowieka, a aspekt współzawodnictwa i rywalizacji dostarcza im dodatkowo wiele radości. W porcie rodziców i nauczycieli znajdują się natomiast m.in.: materiały, które wyjaśniają, dlaczego warto spożywać mleko i jego przetwory, oraz proste przepisy na dania przygotowane z ich wykorzystaniem. Mało tego, poszczególni zainteresowani – odbiorcy strony – mogą komunikować się ze sobą za pomocą forum – wymieniać doświadczenia, rozmawiać o produktach i ich walorach odżywczych.

kodowanie

Mistrzowie Kodowania

Projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania  w polskich szkołach głównie klasy IV – VI. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch pozwalającym uczniom tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki i inne projekty. Jego niewątpliwą zaletą jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń po uruchomieniu stworzonego przez siebie programu . Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż uczniowie oczekują szybkich rezultatów swojej pracy. Ten sposób nauki pozwala też utrzymać ich uwagę i motywację do dalszego zgłębiania tajników programowania.

koduj_z_klasa

Koduj z Klasą

Celem jest szerzenie idei programowania wśród uczniów kl. I – III i nauczycieli z całej Polski. Program uczy stosowania algorytmów, zasad logiki oraz samodzielnego szukania rozwiązań i udowadnia, że podstaw programowania można skutecznie uczyć na każdym poziomie kształcenia. Scratch to wizualny język programowania dla najmłodszych. Cechą, która go wyróżnia jest brak konieczności pisania kodu komputerowego – elementami składni tego języka nie są komendy pisane, a wizualne elementy – „klocki” kodu, które należy ze sobą połączyć. Język Scratch, co jest istotne w przypadku uczenia dzieci, pozwala bardzo szybko osiągać efekty programowania – już jeden pojedynczy klocek można „wykonać” (co jest niecodzienną cechą na tle innych języków programowania). Ponadto do uruchomienia środowiska języka Scratch nie jest wymagana instalacja żadnych dodatkowych programów – wystarczy działająca przeglądarka internetowa, pracująca na komputerze z dowolnym systemem operacyjnym. Dodatkowo dzieci mogą założyć konto umożliwiające zapisywanie projektów w „chmurze”, dzięki czemu mają łatwy dostęp do swojej pracy również poza szkołą i mogą podzielić się efektami swojej aktywności, np. z rodzicami.

wf_z_klasa

Program WF z Klasą

wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność. Lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia.

naucz_1_klasa

Nauczyciel/ka I Klasa

Program to oferta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 pracę z pierwszymi klasami. Program promuje model uczenia według  10 kluczowych pól aktywności uczniów i uczennic: uczymy się, współpracujemy, odkrywamy, bawimy się, ruszamy się, robimy coś własnymi rękami, śpiewamy i gramy, odpoczywamy, rozmawiamy ze sobą, dbamy o siebie, klasę i szkołę. „Nauczyciel/ka I Klasa” upowszechnia nowe podejście w nauczaniu wczesnoszkolnym, które skupia się na rozbudzaniu ciekawości dzieci, budowaniu ich gotowości do zmagania się z trudnościami, uczenia się razem z innymi i od innych oraz na budowaniu współpracy. Równie ważnymi zagadnieniami „edukacji pierwsza klasa” są: budzenie radości z uczenia się, tworzenie zachęt do twórczego rozwiązywania problemów, osłabienie rywalizacji i jednowymiarowego oceniania, docenienie zabawy i wychowania fizycznego a także wyjście z edukacją poza mury szkoły.

ortograffiti

Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI

– rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Program jest adresowany do uczniów: niedostymulowanych dydaktycznie, z dysortografią, z dysgrafią, dysleksją oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Metoda Ortograffiti zakłada indywidualizację pracy z uczniem przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Oznacza to, że dla każdego ucznia ustala się inny dostosowany do jego potrzeb dobór ćwiczeń.

s_p_zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Pomaga on członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie, tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności, tworzy klimat społeczny sprzyjający: zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

We wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół.  Do wojewódzkich sieci SzPZ należą obecnie, poza szkołami różnych typów, inne placówki oświatowo-wychowawcze, takie jak: przedszkola, bursy, domy wczasów dziecięcych. Obecnie w Polsce jest 3026 placówek w sieci szpz. Obecnie nasza szkoła posiada Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.

zach_rownowage

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

Nasza szkoła w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy od roku szkolnego 2013/14 bierze udział w projekcie KIK/34 „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach…” Podstawowym celem Projektu KIK/34, realizowanego w latach 2011-2017 na terenie całego kraju, jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej. Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki. Jest także objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

moc_sniadania

Śniadanie Daje Moc...

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Najważniejsze cele programu to: zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. W dniu 8 listopada organizowany jest Dzień Śniadanie Daje Moc. W tym dniu wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują i spożywają w szkole zdrowe śniadanie.

trzymaj_forme

Trzymaj Formę

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie. Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

gora_grosza

Góra grosza

jest jedną z największych akcji społecznych w Polsce.  Polega na zbiórce drobnych monet w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski w dniach od 24 listopada do 5 grudnia br. Zebrane monety pozwalają na realną pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki.  Góra Grosza jest lekcją empatii, zrozumienia, tolerancji oraz pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana Góra Grosza może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci. A najcenniejsze jest to, że to dzieci pomagają dzieciom, że to same dzieci mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników.

wosp

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Styczniowa akcja Fundacji WOŚP polegająca na zbiórce finałowej funduszy przez wolontariuszy na zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także prowadzenie ogólnopolskich programów medycznych i edukacyjnych. Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

bezp_stok

Bezpieczny Stok

– to ogólnopolska akcja dotycząca kształtowania świadomości prawidłowych zachowań podczas uprawiania sportów zimowych (w szczególności na stokach narciarskich i w górach) oraz nawyków prozdrowotnych wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez praktyczne akcje na stokach narciarskich w całej Polsce (również poza terenami górskimi).

d_bezp_internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.  W roku 2015 DBI obchodzony był 10 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane były pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet” i były realizowane w naszej szkole w lutym angażując wszystkich uczniów. Celem organizowanych zajęć było uświadomienie uczniom, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Zwrócona była uwaga dzieci na  potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.