Nina Podlejska

pedagog szkolny

pedagog

Godz. pracy:

  • poniedziałek  7.35-14.00
  • wtorek            7.35-12.05
  • środa             11.20-14.00
  • czwartek        7.35-8.20,  11.20-14.00
  • piątek             7.35-8.20, 9.25-11.05, 12.20-14.00

Pedagog dba o wszechstronny rozwój ucznia, organizuje i prowadzi wszelkiego rodzaju zajęcia o charakterze integracyjno – profilaktyczno – terapeutycznym. Jest koordynatorem działalności profilaktycznej na terenie szkoły oraz inicjatorem i autorem programów związanych ze sferą opiekuńczo –wychowawczą. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, pełniąc rolę osoby wspierającej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Zadaniem pedagoga jest wspierać, próbować zrozumieć, szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań; być czułym na krzywdę i nie pozwalać na przemoc.

Pedagog jest zawsze sojusznikiem ucznia, nawet jeżeli uczniowi wydaje się inaczej. Przewiduje pewne sytuacje i trudne decyzje jakie podejmuje, w końcowym efekcie są korzystne dla ucznia.

Natalia Ciupińska

neurologopeda

logopeda

Godz. pracy:

  • wtorek 7.30-15.30
  • piątek 12.00-16.00

Głównym celem pracy logopedy jest kształtowanie prawidłowej mowy pod względem fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym. Logopeda zajmuje się również usuwaniem wad i zaburzeń oraz stymulowaniem opóźnionego rozwoju mowy. Ponadto logopeda doskonali mowę już ukształtowaną oraz usprawniania technikę czytania i pisania.

Co i jak powinno mówić dziecko sześcioletnie?

Jak pomóc dziecku w rozwijaniu mowy

Martyna Cieluch

psycholog szkolny

psycholog

Godz. pracy:

  • wtorek          15.30-19.30
  • środa             7.30-15.30

Do głównych zadań psychologa szkolnego należą indywidualne lub grupowe spotkania diagnostyczno-terapeutyczne z uczniami, udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wspieranie mocnych stron uczniów, podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Psycholog szkolny prowadzi zajęcia i warsztaty, których celem jest wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podczas zajęć warsztatowych psycholog integruje klasę, pomaga uczniom budować pozytywny wizerunek własnej osoby i klasy. Psycholog wspiera uczniów w rozwijaniu kompetencji społecznych, umiejętności interpersonalnych (np. umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych, asertywność, budowanie pozytywnych więzi koleżeńskich) oraz prospołecznych wzorców zachowań.

Psycholog współpracuje z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją i pedagogiem oraz instytucjami pozaszkolnymi (np. poradnia psychologiczno-pedagogiczna).