REALIZOWANE

realizacja w roku szkolnym  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

odbiorcy – I etap edukacyjny

czas trwania: 01.09.2016 -30.05.2019

autor: Małgorzata Jegier

Cele główne innowacji:

 1. doskonalenie umiejętności czytania,
 2. komunikowanie się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie jak i w piśmie,
 3. posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji,
 4. rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego zachowania w sieci i przestrzegania praw autorskich.

ZREALIZOWANE

realizacja w roku szkolnym  2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

odbiorcy – II etap edukacyjny

czas trwania: 01.10.2014 -30.05.2017

autorzy: Agnieszka Biernacka – Oleszczyk, Magdalena Karczewska, Michał Rejniak

Realizacja innowacji przewidziana jest na rok szkolny 2014/15, 2015/16, 2016/17 w klasach IV-VI na terenie gminy Kleszczów (parafia Łękińsko,  rezerwat przyrody  „Łuszczanowice”,  punkt widokowy odkrywki „Bełchatów” w Żłobnicy, Góra Kamieńsk) i  powiatu bełchatowskiego (nadleśnictwo Bełchatów, Szkółka Leśna „Borowiny”, miejscowości Parzno, Kaszewice, Lubiec, Żar, gospodarstwo agroturystyczne „Grobla”, zespół pałacowo- parkowy w Klukach, las w Kalisku)  oraz  na terenie miasta Bełchatów (Muzeum Regionalne, Starostwo Powiatowe, PGE Giganty Mocy).

Cele główne innowacji:

 1. poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie poznania najbliższej okolicy,
 2. rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego,
 3. zapoznanie z kulturą i tradycją lokalnych środowisk,
 4. poznanie miejsc i niektórych obiektów historycznych powiatu bełchatowskiego,
 5. poznanie miejsc o wartościach przyrodniczo – ekologicznych  w najbliższej okolicy i w powiecie bełchatowskim,
 6. rozbudzanie zainteresowań regionem geograficzno-przyrodniczym,
 7. kształtowania patriotycznych postaw i poczucia przynależności do rodziny i do społeczności lokalnej,
 8. wyrabianie umiejętności pracy w grupie,
 9. wyrabianie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania    i wykorzystywania w praktyce różnych źródeł informacji.

realizacja w roku szkolnym  2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

odbiorcy – I etap edukacyjny

czas trwania: 01.09.2015 -30.05.2018

autorzy: Agnieszka Juszczak, Agnieszka Kowalczyk

Cele ogólne:

 1. rozwijanie matematycznej wiedzy uczniów i ich umiejętności,
 2. stwarzanie uczniom możliwości do osiągania sukcesów,
 3. uzmysłowienie uczniom roli jaka pełni matematyka w życiu codziennym.

Cele szczegółowe:

 1. kształtowanie twórczej postawy, samodzielności,
 2. rozbudzanie naturalnej aktywności, twórczego myślenia,
 3. radzenie sobie w sytuacjach życiowych wymagających obliczania działań matematycznych,
 4. wdrażanie do rozwiązywania problemów matematycznych,
 5. praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach konkretnych (ważenie, mierzenie, kupowanie i płacenie, wskazania zegara, termometr, kalendarz),
 6. wyrabianie motywacji do nauki,
 7. kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postaw dociekliwości,
 8. rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 9. rozwijanie spostrzegawczości,
 10. doskonalenie umiejętności wyszukiwania oraz zbierania potrzebnych informacji.

realizacja w roku szkolnym  2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

odbiorcy – I , II etap edukacyjny

czas trwania: 01.10.2014 -30.05.2017

autorzy: Nina Podlejska, Wioletta Pacholik

Cele główne innowacji:

 1. wspieranie wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju ucznia, kształtowanie osobowości młodego człowieka,
 2. przygotowanie uczniów – jako twórców i odbiorców –do świadomego udziału w kulturze,
 3. planowanie działań edukacyjnych ucznia zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i uzdolnieniami, stworzenie dziecku sprzyjających warunków do ujawniania swojego potencjału rozwojowego w różnych obszarach aktywności,
 4. kształtowanie u uczniów kompetencji poprzez aktywne działanie, uczenie się wszystkimi zmysłami, czyli doświadczanie tu i teraz,
 5. kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów poznawczych, umiejętności współdziałania w zespole, uczenia się od siebie nawzajem z zachowaniem przyjętych norm,
 6. pobudzanie zdolności, a także możliwości twórczych, wrodzonych predyspozycji i uzdolnień,
 7. uświadamianie uczestnikom ich potencjału twórczego, stymulowanie aktywności twórczej,
 8. wzmacnianie poczucia własnej wartości, wskazywanie „mocnych stron”,
 9. możliwość przeżycia satysfakcji pracy twórczej i jej efektów,
 10. wspomaganie rozwoju społecznego poprzez tworzenie więzi z członkami grupy,
 11. współdziałanie i aktywne komunikowanie się,
 12. kształtowanie postawy tolerancji, empatii, zrozumienia, współdziałania oraz właściwej postawy,
 13. kształtowanie postaw zdrowego stylu życia,
 14. uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych.

realizacja w roku szkolnym  2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

odbiorcy – I etap edukacyjny

czas trwania: 01.10.2015 -30.05.2018

autorzy: Małgorzata Cybulska-Berencz, Jolanta Roczek

Cele główne innowacji:

 1. przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszych i pasażerów,
 2. nabywanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się na drogach i w środkach lokomocji,
 3. stosowanie zasad bezpieczeństwa w szkole, w domu, przy poruszaniu się po drogach publicznych, podczas każdej aktywności fizycznej,
 4. wyrabianie nawyku – uczeń jako świadomy uczestnik ruchu drogowego,
 5. zapobieganie wypadkom szkolnym i drogowym,
 6. nabywanie umiejętności właściwej oceny ewentualnych zagrożeń,
 7. zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.

realizacja w roku szkolnym  2014/2015, 2015/2016,

odbiorcy – II etap edukacyjny klasy V,VI

czas trwania: 10.2014 -06.2016

autorzy: Izabela Marcinkowska, Elżbieta Roczek

Cele główne innowacji:

 1. zachęcenie uczniów do czytelnictwa,
 2. rozwijanie zdolności czytelniczych i pisarskich,
 3. poszerzanie wiedzy w zakresie współczesnej literatury młodzieżowej,
 4. kształtowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego korzystania z tradycyjnych źródeł wiedzy,
 5. rozwijanie osobowości ucznia,
 6. rozwijanie umiejętności społecznych,
 7. rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów,
 8. zachęcanie do podejmowania działań twórczych i pokonywania trudności,
 9. kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 10. rozwój sprawności językowych: czytanie w języku niemieckim,
 11. kształtowanie umiejętności dokonywania oceny i samooceny swojej wiedzy i wykonywanej pracy,
 12. wdrażanie do odpowiedzialności i systematyczności.

realizacja w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

odbiorcy – II etap edukacyjny

czas trwania: 01.10.2014 -30.05.2017

autorzy: Małgorzata Jegier, Jolanta Posmyk

Cele główne innowacji:

Innowacja poszerza o nowe treści podstawę programową dla II etapu kształcenia, wzbogaca wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie wychowania fizycznego, zajęć technicznych i zajęć komputerowych z uwzględnieniem zagadnień dotyczących aktywności fizycznej i szeroko pojętego bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze, kształtuje nawyki dbania o własne bezpieczeństwo i trafnej oceny zagrożeń, rozwija zdolności, zainteresowania i umiejętności związane z aktywnością fizyczną i bezpieczeństwem podczas zabaw, poruszania się po drogach publicznych i korzystania z zasobów internetowych. Realizowana w klasie IV, V i VI jako ciąg zajęć wzajemnie się uzupełniających w etapie edukacyjnym z możliwością modyfikacji w zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców. W innowacji wykorzystane są naturalne zasoby przyrodnicze, terenowe oraz w współpraca z lokalnymi instytucjami związanymi ze sportem i bezpieczeństwem.