rekrutacja

.

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

Przypominamy, że do klasy I Szkoły Podstawowej w Łękińsku mogą zostać przyjęte:

 • dzieci z obwodu szkoły, które przyjmowane są bez żadnych warunków – po złożeniu w sekretariacie szkoły KARTY ZGŁOSZENIA
  .
 • dzieci spoza obwodu szkoły, które przyjmowane są po przeprowadzeniu postępowania postępowania rekrutacyjnego ( jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi  miejscami) – należy w sekretariacie szkoły złożyć WNIOSEK o przyjęcie do klasy I

 

Obwód Szkoły Podstawowej w Łękińsku: Łękińsko, Wolica, Czyżów, Kolonia Wola Grzymalina, Dąbrowa, Stefanowizna, Słok, Adamów.

.

.

Zapisy-do-szkoły

Ważne informacje

 1. Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie od 01 marca do 29 marca 2019 r.
 2. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.
 3. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku lub w sekretariacie szkoły.
 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku mogą być przyjęci do klasy pierwszej jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi  miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

.

.

Do klasy I Szkoły Podstawowej w Łękińsku mogą zostać przyjęte:

dzieci z obwodu szkoły, które przyjmowane są bez żadnych warunków – po złożeniu w sekretariacie szkoły KARTY ZGŁOSZENIA

dzieci spoza obwodu szkoły, które przyjmowane są po przeprowadzeniu postępowania postępowania rekrutacyjnego ( jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi  miejscami) – należy w sekretariacie szkoły złożyć WNIOSEK o przyjęcie do klasy I

.

.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

.

.

.

Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza obwodu

opracowano na podstawie Uchwały Nr XXXI/297/2017 Rady Gminy Kleszczów

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej przy uwzględnieniu kryteriów:

 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tej szkoły – przyznaje się 6 punktów (dokument potwierdzającym  spełnianie tego kryterium jest potwierdzenie dyrektora szkoły),
 • kandydat uczęszczał do przedszkola mającego swoją siedzibę na terenie Gminy Kleszczów – przyznaje się 4 punkty (dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest zaświadczenie dyrektora przedszkola)
 • wielodzietność rodziny kandydata – przyznaje się 3 punkty (dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie rodzica o wielodzietności),
 • miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się na terenie Gminy Kleszczów -przyznaje się 2 punkty (dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu)
 • na terenie Gminy Kleszczów zamieszkują krewni kandydata, w szczególności babcia, dziadek wspierający rodziców w zapewnianiu mu należytej opieki – przyznaje się 1 punkt (dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie rodziców)

2. Na dany rok szkolny przyjmowane są dzieci, które uzyskały największa liczbę punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc. W postępowaniu rekrutacyjnym punkty ulegają sumowaniu.

 

rekrutacja1

.

Ważne dokumenty