rekrutacja

.

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021

Przypominamy, że do klasy I Szkoły Podstawowej w Łękińsku mogą zostać przyjęte:

 • dzieci z obwodu szkoły, które przyjmowane są bez żadnych warunków – po złożeniu w sekretariacie szkoły KARTY ZGŁOSZENIA
  .
 • dzieci spoza obwodu szkoły, które przyjmowane są po przeprowadzeniu postępowania postępowania rekrutacyjnego (jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi  miejscami) – należy w sekretariacie szkoły złożyć WNIOSEK o przyjęcie do klasy I

 

Obwód Szkoły Podstawowej w Łękińsku: Łękińsko, Wolica, Czyżów, Kolonia Wola Grzymalina, Dąbrowa, Stefanowizna, Słok, Adamów.

.

.

Zapisy-do-szkoły

Ważne informacje

 1. Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie od 02 marca do 31 marca 2020 r.
 2. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.
 3. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku lub w sekretariacie szkoły.
 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku mogą być przyjęci do klasy pierwszej jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi  miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

.

.

Do klasy I Szkoły Podstawowej w Łękińsku mogą zostać przyjęte:

dzieci z obwodu szkoły, które przyjmowane są bez żadnych warunków – po złożeniu w sekretariacie szkoły KARTY ZGŁOSZENIA

dzieci spoza obwodu szkoły, które przyjmowane są po przeprowadzeniu postępowania postępowania rekrutacyjnego ( jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi  miejscami) – należy w sekretariacie szkoły złożyć WNIOSEK o przyjęcie do klasy I

.

.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

.

.

.

Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza obwodu

opracowano na podstawie Uchwały Nr XXXI/297/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 marca 2017 r.w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczów nr 120.9.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, oraz podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów w roku szkolnym 2020/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Kleszczów jest organem prowadzącym.

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej przy uwzględnieniu kryteriów:

 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tej szkoły, tj. SP Łękińsko – przyznaje się 6 punktów (dokument potwierdzającym  spełnianie tego kryterium jest potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkoły),
 • kandydat uczęszczał do przedszkola mającego swoją siedzibę na terenie obwodu tej szkoły, tj. SP Łękińsko – przyznaje się 4 punkty (dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest zaświadczenie dyrektora przedszkola),
 • kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej – przyznaje się 3 punkty (dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat),
 • miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się na terenie Gminy Kleszczów -przyznaje się 2 punkty (dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu rodzica kandydata lub oświadczenie rodzica),
 • na terenie Gminy Kleszczów zamieszkują krewni kandydata, w szczególności babcia, dziadek wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnianiu mu należytej opieki – przyznaje się 1 punkt (dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierający rodziców w zapewnianiu mu należytej opieki).

2. Na dany rok szkolny przyjmowane są dzieci, które uzyskały największa liczbę punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc. W postępowaniu rekrutacyjnym punkty ulegają sumowaniu.

 

rekrutacja1

.

Ważne dokumenty