• Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły.

  Jest on wybierany w demokratycznych wyborach. Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
  Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Małgorzata Skrzynecka.

  Celem działania Samorządu jest:

  • uczenie się demokratycznych form współżycia,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
  • uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

W skład Samorządów Klasowych wchodzą:

Przewodniczący

samorzad13

Maciej Roczek

Z-ca przewodniczącego

e_olczyk

Karolina Olczyk

Sekretarz

samorzad12

Patryk Kozłowski

Skarbnik

samorzad01

Mikołaj Sokołowski

Ceremoniał

Ceremoniał Szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizacji ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem szkolnego programu wychowawczego. Stanowi załącznik do Statutu szkoły. Został opracowany dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku.

Poczet sztandarowy

Chorąży:

Filip Dzieciątkowski

Asysta:

Karolina Skura

Oliwia Kuliberda

Skład rezerwowy:

Chorąży:

Mikołaj Sokołowski

Asysta:

Alicja Kaczmarek

Natalia Kuliberda