``Program dla szkół``

Rok szkolny 2016/2017 był ósmym i jednocześnie ostatnim rokiem realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz ,,Mleko w szkole” w jego dotychczasowej formie. Od roku szkolnego 2017/2018 w/w programy zostały zastąpione nowym ,,Programem dla szkół”.

C E L   P R O G R A M U :

Nowy program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne, korzystając  z  najlepszych  doświadczeń  zebranych  podczas  wieloletniej  realizacji  programów  „Owoce i  warzywa  w  szkole”  oraz  „Mleko w szkole”.

ZAK R E S   P R O G R A M U :

W ramach nowego programu dzieci będą:

 • otrzymywały bezpłatnie owoce i warzywa oraz produkty mleczne,
 • brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz pochodzenia żywności i rolnictwa itp.

S T R A T E G I A   K R A J O W A

Kluczowym  dokumentem  określającym  najważniejsze  zasady  realizacji  programu  w  Polsce,  a  także  jego  główne  cele  i  priorytety  będzie Strategia krajowa obejmująca 6 kolejnych lat szkolnych. Dokument ten ma określać długoterminową strategię realizacji programu. Pierwsza strategia zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej w I kwartale 2017 r. Strategia określać będzie m.in.:

 • Zasady finansowania programu, w tym dofinansowanie ze środków krajowych,
 • Produkty udostępniane dzieciom: priorytetem jest udostępnianie  dzieciom produktów świeżych i jak najmniej przetworzonych, bez dodatków, a więc świeżych owoców i warzyw oraz mleka,
 • Grupę docelową czyli dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie i otrzymywać owoce i warzywa i/lub mleko.

B U D Ż ET

Na realizację programu w UE przeznaczono 250 mln euro na rok szkolny, w tym:

 • 100 mln euro na mleko,
 • 150 mln euro na owoce i warzywa.

Polska otrzyma na rok szkolny gwarantowany budżet ze środków UE w wysokości: 11,6 mln euro na owoce i warzywa oraz 10,2 mln euro na mleko.

Zasady  realizacji  programu  zostaną  również  określone  w  stosownych  przepisach  krajowych  i  UE.  Obecnie  trwają  prace  w  KE  nad  aktami wykonawczymi dla nowego programu.

new_prog
owoce-w-szkole

W roku szkolnym 2019/2020 ze stołówki korzysta 227 uczniów.

Informacje ogólne

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku funkcjonuje stołówka szkolna. Dzięki niej wszyscy uczniowie mają możliwość skorzystania z obiadów i herbaty. Ponadto stołówka odpowiedzialna jest za wydawanie mleka w ramach „Europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach”.
Podstawowym celem i zadaniem stołówki szkolnej jest zapewnienie odpowiednio zbilansowanej żywności pod względem ilości i proporcji składników odżywczych, dostosowanych do potrzeb dzieci, a także zapewnienie jej bezpieczeństwa zdrowotnego. Dlatego dnia 05 stycznia 2009 roku wdrożyliśmy i utrzymujemy system HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontroli). Zakres systemu HACCP obejmuje przygotowanie posiłków w kuchni oraz wszystkie etapy od momentu przyjęcia surowców do kuchni poprzez magazynowanie, obróbkę wstępną, termiczną i wtórną aż do wydania gotowego posiłku. System HACCP oparty jest na siedmiu zasadach opisanych w Kodeksie Żywnościowym (Codex Alimentarius) oraz zgodny z aktualnym prawem żywnościowym. Podstawą prawną do wdrożenia systemu HACCP jest Rozdział II art. 5 ust 1, ust.2, lit. a, b, c, d, e, f, g Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139).

Zasady systemu HACCP to:

 1. Identyfikacja i analiza zagrożeń.
 2. Określenie CCP – Krytycznych Punktów Kontroli.
 3. Ustalenie limitów krytycznych dla każdego CCP.
 4. Ustalenie sposobu monitorowania każdego CCP.
 5. Określenie działań korygujących.
 6. Ustalenie sposobu weryfikacji systemu HACCP.
 7. Opracowanie dokumentacji systemu HACCP.

Stołówka szkolna jest wyposażona w nowoczesny, w pełni sprawny sprzęt, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie sytemu HACCP, a także przestrzegają zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.
Polityka bezpieczeństwa żywności jest rozpowszechniona i znana wśród wszystkich pracowników oraz podlega przeglądowi i uaktualnieniu w zależności od potrzeb.

Rozkład dzwonków

1. 7.35 – 8.20

(przerwa 10 minut)

2. 8.30 – 9.15

(przerwa 10 minut – herbata)

3. 9.25 -10.10

(przerwa 10 minut – herbata)

10.40 – obiad dla klas I – II

10.50 – obiad dla klas III

4. 10.20 – 11.05

(przerwa 15 minut obiad dla klas IV a,b)

5. 11.20 – 12.05

(przerwa 15 minut – obiad dla klas V-VIII)

6. 12.20 – 13.05

(przerwa 10 minut – herbata)

7. 13.15 – 14.00

(odwóz uczniów klas I-VI)

8. 14.10 – 14.55

(odwóz uczniów klas VII i VIII uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych na 8 godzinie)