Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 6.35 – 16.30

Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele

Cele i zadania ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

W całej palecie różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy dzieci mogą odnaleźć zawsze coś dla siebie, dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.
Pracując z dziećmi w świetlicy poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących kształtujemy w nich umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, często pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego, a przede wszystkim rozwijamy w nich zdolność do twórczego wysiłku.
Głównymi zadaniami, jakie staramy się realizować to:
•    stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
•    zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
•    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
•    pomoc uczniom przejawiającym braki w  opanowaniu podstaw programowych.
W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:
•    plastyczne,
•    czytelnicze,
•    żywego słowa,
•    zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
•    zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;
•    zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe
•    zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy
•    zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek
i programów dla dzieci;
•    realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.
•    zajęcia metodą origami

Wychowawcy:

 • p. Wioletta Pacholik
 • p. Magdalena Ziajkiewicz
 • p. Marta Chłód
 • p. Iwona Binkowska-Antoszczyk
 • p. Ewelina Sujata
 • p. Sylwester Czank
 • p. Agnieszka Biernacka-Oleszczyk
 • p. Jolanta Posmyk
 • p. Agnieszka Madejczyk
 • p. Małgorzata Cybulska-Berencz
 • p. Agnieszka Kowalczyk
 • p. Monika Kowalska
 • p. Ewa Kowalska
 • p. Małgorzata Jegier
 • p. Izabela Pabich