Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Biblioteka

Regulamin Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku

Zagadnienia ogólne
 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
Funkcje  biblioteki

                      Biblioteka:

 1. Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.
 3. W szkole pełni funkcję ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Organizacja biblioteki
 1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor, który:
 • zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarza godziny otwarcia biblioteki,
 • zatwierdza plan pracy biblioteki,
 • zapewnia odpowiednie pomieszczenia, właściwe wyposażenie i środki finansowe na działalność biblioteki,
 • wydaje zarządzenia w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz protokolarnego przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,
 • zatwierdza regulamin biblioteki.
 1. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni.
 2. Biblioteka gromadzi następujące materiały:
 • podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 • lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
 • wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,
 • wydawnictwa informacyjne i albumowe,
 • czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
 • czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
 • wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
 • zbiory multimedialne,
 • materiały regionalne i lokalne.
 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
Zadania nauczyciela bibliotekarza 
 1. W zakresie pracy pedagogicznej:
 • organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
 • wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,
 • wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,
 • wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,
 • przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
 • organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 1. W zakresie prac organizacyjno–technicznych:
 • gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 • ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 • wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 • selekcjonowanie zbiorów,
 • prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.
 1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji:
 • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji,
 • gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 • pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,
 • udzielanie porad bibliograficznych,
 • kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji.
 1. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:
 • komputeryzacja biblioteki szkolnej,
 • możliwość skorzystania przez czytelników ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu oraz urządzenia wielofunkcyjnego,
 • wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne,
 • tworzenie nowych katalogów, zestawień,
 • dostęp do katalogu biblioteki w programie Mol Net +.
 1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:
 • imprezy,
 • konkursy,
 • wystawki.
 1. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną:
 • gazetki tematyczne,
 • spotkania i imprezy edukacyjne.
Współpraca z uczniami, nauczycielami, bibliotekami i rodzicami 
 1. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami: 
 • poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 • pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
 • pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych,
 • informacja o aktywności czytelniczej,
 • aktyw biblioteczny.
 1. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami:
 • udostępnianie  programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 • współdziałanie z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb
  i zainteresowań czytelniczych uczniów,
 • współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
 • zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
 • udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,
 • współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,
 • współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.
 1. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami:
 • wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 • organizowanie imprez w środowisku lokalnym,
 • wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,
 • informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci (poprzez wychowawców),
 • organizację wycieczek do innych bibliotek,
 • współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,
 • wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek,
 • udział w spotkaniach z pisarzami,
 • udział w konkursach.
Korzystanie z wypożyczalni i czytelni

Wypożyczalnia

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 3. Maksymalny czas wypożyczenia książki nie będącej lekturą to 2 tygodnie. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można go prolongować.
 4. Maksymalny czas wypożyczenia lektury to 1 miesiąc. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można go prolongować.
 5. Maksymalny czas wypożyczenia książki dla nauczyciela to jeden rok szkolny.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 8. W stosunku do czytelników przytrzymujących książki może być zastosowana kara okresowego wstrzymania wypożyczenia.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 11. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę /nauczyciele, uczniowie, pracownicy/ zobowiązani są do oddania materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
 14. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeni zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane odrębnymi przepisami.
 15. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków:
 16. a) zwrócenie w terminie do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych wcześniej materiałów
 17. b) promocja do następnej klasy
 18. c) kontynuacja nauki w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
 19. Absolwentom i uczniom zmieniającym placówkę książek na okres wakacji nie wypożycza się. Uczniowie ci rozliczają się z biblioteką na mocy ogólnych ustaleń z regulaminu.
 20. Czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy.
 21. Książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji.
 22. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września. Niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece.
 23. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki wypożyczonej na okres wakacji obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.
 24. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

Czytelnia

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
 3. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego i zbiorów wypożyczalni korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
  W czytelni obowiązuje cisza.
 5. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
 6. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

  Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z programu MOL Net +, ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących programach.
 4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.
 5. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
 6. Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać   najwyżej  jedna osoba.
 7. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.
 8. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Nagradzanie uczniów tytułem najlepszego czytelnika
 1. Nagrody za czytelnictwo otrzymują uczniowie według schematu:
 2. klasy I – troje uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek w roku szkolnym,
 3. klasy II – troje uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek w roku szkolnym,
 4. klasy III – troje uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek w roku szkolnym,
 5. klasy IV-V – troje uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek w roku szkolnym,
 6. klasy VI-VIII – troje uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek w roku szkolnym,
 7. Uczniowie wymienieni w punkcie 1 otrzymują nagrodę książkową oraz dyplom.
 8. Uczniowie, którzy mają zaległości wobec biblioteki, nie mogą otrzymać nagrody.
Wypożyczanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i podręczników do nauki  języków obcych
 1. Kwestie związane z wypożyczeniem i zapewnieniem uczniom dostępu do: podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i podręczników do nauki języków obcych (języka angielskiego, języka niemieckiego) reguluje „Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, podręczników do nauki języków obcych uczniom Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku ”.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, podręczników do nauki języków obcych uczniom Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku

Podstawa Prawna:

 • Ustawy z dn.7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 691).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

 

 1. Niniejszy „Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, podręczników do nauki języków obcych uczniom Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku” reguluje kwestie związane z wypożyczeniem i zapewnieniem uczniom dostępu do: podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych finansowanych z dotacji celowej MEN i podręczników do nauki języków obcych finansowanych z dotacji gminnej.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej i są ewidencjonowane zgodnie z zasadami określonymi w innych przepisach.
 3. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych, podręczników do nauki języków obcych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
 4. Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie wypożyczają osobiście w bibliotece szkolnej.
 5. Termin wypożyczania ustalany jest między wychowawcą klasy a bibliotekarzem.
 6. Materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej MEN zwane dalej materiałami ćwiczeniowymi są przekazywane uczniom bez obowiązku ich zwrotu.
 7. Wychowawcy klas I - VIII pobierają zestawy materiałów ćwiczeniowych i przekazują je uczniom, sporządzając protokół odbioru, który należy przekazać do księgowości szkoły.
 8. Podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
 9. Uczeń zmieniający szkołę jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki w terminie do 7 dni od dnia skreślenia z listy uczniów.
 10. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego mogą korzystać z podręczników i materiałów edukacyjnych do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 11. Udostępnione podręczniki i materiały edukacyjne należy obłożyć w okładki oraz chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno po nich pisać, rysować.
 12. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki. Zauważone uszkodzenia, które już były w podręczniku lub materiale edukacyjnym, trzeba zgłosić wychowawcy lub bibliotekarzowi od razu po wypożyczeniu.
 13. Dodatkowe wyposażenie podręczników i materiałów edukacyjnych (np. płyty, mapy, plansze itp.) stanowi integralną część i należy je zwrócić wraz z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi.
 14. Zagubienie lub zniszczenie ww. wyposażenia skutkuje koniecznością zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 15. Za szkody wynikające z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia podręcznika w ustalonym terminie odpowiada rodzic lub opiekun prawny wypożyczającego.
 16. W przypadku zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręczników, materiałów edukacyjnych dyrektor szkoły może zażądać od rodziców ucznia kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 17. Wartość podręczników i materiałów edukacyjnych określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 18. W przypadku zaistnienia wątpliwości Dyrektor Szkoły powoła Komisję, która oceni stan zwróconego podręcznika celem jego dalszego użytkowania.
 19. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09. 2018 r.