Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja do szkół średnich 2024/2025

Etapy rekrutacji (wizualizacja)

Wniosek 22 kwietnia- 21 maja

Złożenie wniosku do szkół ponadpodstawowych za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej lodzkie.edu.com.pl/kandydat

22 kwiecień- 16 lipiec

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie.

10 maj

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz uzdolnień kierunkowych.

29 maj

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów.

13-14 czerwiec

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych.

17 czerwiec

Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz kompetencji kierunkowych.

3-8 lipiec

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków.

3- 9 lipiec

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu.

11 lipiec

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń.

15 lipiec

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15-18 lipiec

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

19 lipiec

Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady przeliczania punktów

200 pkt- maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania, w tym:

100 pkt.- liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty

100 pkt.- liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia SP z czterech przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, które w zaświadczeniu o wynikach egzaminu będą podane w skali procentowej przelicza się według zasady, że za zadania z zakresu:

  1. Języka polskiego i matematyki- wynik procentowy mnoży się przez 0,35
  2. Języka obcego- wynik procentowy mnoży się przez 0,3
Przeliczanie na punkty ocen z czterech wybranych zajęć edukacyjnych
  1. Stopień celujący- 18 punktów
  2. Stopień bardzo dobry- 17 punktów
  3. Stopień dobry- 14 punktów
  4. Stopień dostateczny- 8 punktów
  5. Stopień dopuszczający- 2 punkty

Świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem -7 punktów.

Przeliczanie na punkty osiągnięć

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez KO:

  1. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt.
  2. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt.
  3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt.