Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Z pacynkami w baśni świat

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie „Z pacynkami w baśni świat”.

Prace wraz z metryczką i podpisanymi oświadczeniami  należy składać do 18 października do godz. 11.00 w bibliotece szkolnej.

plakat konkursowy

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM „Z PACYNKAMI W BAŚNI ŚWIAT”

 1. ORGANIZATOR
 • Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej z okazji obchodzonego 5 listopada Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.
 • Siedziba Organizatora:

Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej

39-107 Niedźwiada 40

Tel. 172213393

e-mail: spniedzwiadadolna@gmail.com

 1. CELE KONKURSU
 • popularyzacja literatury dziecięcej,
 • propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu z rodziną.

III. PRZEDMIOT KONKURSU

 • Uczestnicy konkursu wykonują pacynkę przedstawiającą postać z dowolnej baśni literackiej lub legendy.
 • Pacynka powinna być wykonana wyłącznie w formie przestrzennej.
 • Dopuszcza się wykonanie pacynki z różnych materiałów i dowolnymi technikami.
 • Wielkość pacynki jest dowolna.
 • Możliwe jest „rodzinne” wykonanie pracy.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 • Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i uczniów szkoły podstawowej w czterech kategoriach wiekowych:

- przedszkola i klasy „O”,

- klasy I –III szkoły podstawowej,

- klasy IV – VI szkoły podstawowej,

- klasy VII – VIII szkoły podstawowej.

 • Każdy uczestnik może nadesłać tylko JEDNĄ pacynkę.
 • Szkoła dostarcza maksymalnie 6
 • Do wykonanej pacynki należy przymocować metryczkę wypełnioną drukowanymi literami zawierającą informacje:
 • imię i nazwisko uczestnika konkursu,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł baśni lub legendy,
 • nazwę baśniowej lub legendarnej postaci, np., Kopciuszek, Macocha, Złota Kaczka, Bazyliszek
 • pełną nazwę szkoły, adres wraz z województwem, telefon oraz e-mail szkoły (Załącznik nr 1).
 • Oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażających zgodę na upublicznienie wizerunku, należy dostarczyć wraz z pracą na adres Organizatora ( Załącznik nr 3).
 • Prace należy składać do dnia 22 października 2022 r. w sekretariacie lub przesłać na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego)
 • Ogłoszenie wyników konkursu 3 listopada 2022 r. na stronie internetowej szkoły.
 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 7 listopada 2022 r. o godz. 10.00. w budynku szkoły (Ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się zmianę formy lub odwołanie imprezy).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane.
 • Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielimy telefonicznie pod numerem: 172213393 lub pod adresem e-mail:spniedzwiadadolna@gmail.com
 1. OCENA PRAC
 • Jury przy ocenie prac bierze pod uwagę:
 • pomysłowość i kreatywność,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • zastosowany materiał i technikę,
 • zgodność z tematem,
 • oryginalność,
 • jakość wykonania.
 • Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej, 39-107 Niedźwiada 40, tel. 172213393 e-mail: spniedzwiadadolna@gmail.com reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej.
 • Inspektor Ochrony Danych osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu e-mail: swiniuch@op.pl
 • Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 • Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły.
 • Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 • Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 lub do czasu cofnięcia zgody.
 • Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 – RODO,
 • sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 – RODO,
 • usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 – RODO,
 • przenoszenia swoich danych osobowych - na podstawie art. 20 – RODO.
 • W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych udostępnionych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 • Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dostarczenie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie Organizatora konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie (Załącznik nr 2).
 • Autorzy prac (w ich imieniu rodzice/opiekunowie) wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczanie swoich danych osobowych (w przypadku osób nagrodzonych), zdjęć prac, prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej Organizatora, Facebooku Organizatora oraz w prasie. (Załącznik nr 3).

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów i sukcesów w konkursie

Organizatorzy

Metryczka i oświadczenia