Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Z pacynkami w baśni świat

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie „Z pacynkami w baśni świat”.

Prace wraz z metryczką i podpisanymi oświadczeniami  należy składać do 18 października do godz. 11.00 w bibliotece szkolnej.

plakat konkursowy

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM „Z PACYNKAMI W BAŚNI ŚWIAT”

 1. ORGANIZATOR
 • Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej z okazji obchodzonego 5 listopada Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.
 • Siedziba Organizatora:

Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej

39-107 Niedźwiada 40

Tel. 172213393

e-mail: spniedzwiadadolna@gmail.com

 1. CELE KONKURSU
 • popularyzacja literatury dziecięcej,
 • propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu z rodziną.

III. PRZEDMIOT KONKURSU

 • Uczestnicy konkursu wykonują pacynkę przedstawiającą postać z dowolnej baśni literackiej lub legendy.
 • Pacynka powinna być wykonana wyłącznie w formie przestrzennej.
 • Dopuszcza się wykonanie pacynki z różnych materiałów i dowolnymi technikami.
 • Wielkość pacynki jest dowolna.
 • Możliwe jest „rodzinne” wykonanie pracy.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 • Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i uczniów szkoły podstawowej w czterech kategoriach wiekowych:

- przedszkola i klasy „O”,

- klasy I –III szkoły podstawowej,

- klasy IV – VI szkoły podstawowej,

- klasy VII – VIII szkoły podstawowej.

 • Każdy uczestnik może nadesłać tylko JEDNĄ pacynkę.
 • Szkoła dostarcza maksymalnie 6
 • Do wykonanej pacynki należy przymocować metryczkę wypełnioną drukowanymi literami zawierającą informacje:
 • imię i nazwisko uczestnika konkursu,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł baśni lub legendy,
 • nazwę baśniowej lub legendarnej postaci, np., Kopciuszek, Macocha, Złota Kaczka, Bazyliszek
 • pełną nazwę szkoły, adres wraz z województwem, telefon oraz e-mail szkoły (Załącznik nr 1).
 • Oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażających zgodę na upublicznienie wizerunku, należy dostarczyć wraz z pracą na adres Organizatora ( Załącznik nr 3).
 • Prace należy składać do dnia 22 października 2022 r. w sekretariacie lub przesłać na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego)
 • Ogłoszenie wyników konkursu 3 listopada 2022 r. na stronie internetowej szkoły.
 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 7 listopada 2022 r. o godz. 10.00. w budynku szkoły (Ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się zmianę formy lub odwołanie imprezy).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane.
 • Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielimy telefonicznie pod numerem: 172213393 lub pod adresem e-mail:spniedzwiadadolna@gmail.com
 1. OCENA PRAC
 • Jury przy ocenie prac bierze pod uwagę:
 • pomysłowość i kreatywność,
 • staranność,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • zastosowany materiał i technikę,
 • zgodność z tematem,
 • oryginalność,
 • jakość wykonania.
 • Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej, 39-107 Niedźwiada 40, tel. 172213393 e-mail: spniedzwiadadolna@gmail.com reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej.
 • Inspektor Ochrony Danych osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu e-mail: swiniuch@op.pl
 • Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 • Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły.
 • Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 • Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 lub do czasu cofnięcia zgody.
 • Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 – RODO,
 • sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 – RODO,
 • usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 – RODO,
 • przenoszenia swoich danych osobowych - na podstawie art. 20 – RODO.
 • W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych udostępnionych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 • Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dostarczenie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie Organizatora konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie (Załącznik nr 2).
 • Autorzy prac (w ich imieniu rodzice/opiekunowie) wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczanie swoich danych osobowych (w przypadku osób nagrodzonych), zdjęć prac, prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej Organizatora, Facebooku Organizatora oraz w prasie. (Załącznik nr 3).

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów i sukcesów w konkursie

Organizatorzy

Metryczka i oświadczenia